kontakt777 275 385 emailobchod@zinkovna-dusniky.cz
logo kovoobrabeni

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi objednatelem žárového zinkování dodaného zboží a zhotovitelem společností Kovoobrábění Neschner s.r.o. Zinkovna Lampus -Dušníky a jsou nedílnou součástí smluv, jimiž se zhotovitell zavazuje provést žárové zinkování předaného zboží. Případné všeobecné podmínky objednatele se na tyto vztahy nepoužijí.

1. Předmět plnění

a. Předmětem plnění je provedení žárového pozinkování zhotovitelem na zboží předaném objednatelem (dále "předané zboží"), a to způsobem a v jakosti odpovídající EN ISO 1461.

b. Zhotovitel se zavazuje provést žárové zinkování předaného zboží. Předané zboží musí svým materiálovým složením odpovídat požadavkům dle EN ISO 14 713. Zboží musí dále obsahovat úpravy pro navrhování konstrukcí pro žárové zinkování tak, aby závazek zhotovitele mohl být proveden řádně a včas. Splnění uvedených požadavků není zinkovnou přezkoumáváno.

2. Příjem zboží a dodací podmínky

a. Zhotovitel je oprávněn převzetí zboží odmítnout, pokud zjevně nevyhovuje výše stanoveným požadavkům, zejména pokud povrchová úprava zboží znemožňuje řádné provedení zinkování nebo pokud je zboží nevhodné k zinkování.

b. Objednatel je povinen předat zboží zhotoviteli v dohodnuté lhůtě. Zboží objednatele je zhotovitelem přebíráno v místě plnění od zaměstnance společnosti zhotovitele ( řidiče) nebo dopravce, tj.osoby odlišné od objednatele. V takovém případě se má za to, že zboží doručené dopravcem je považováno za zboží doručené zhotovitelem za účelem jeho pozinkování u objednatele, a to za cenu dohodnutou ve smlouvě o dílo, a není-li tomu tak, za aktuální cenu zinkování platnou u zhotovitele v době převzetí zboží od zhotovitele, popř. od dopravce.

c. Místem převzetí zboží k zinkování a místem plnění je provozovna zhotovitele v Dušníkách 129 , 413 01 Roudnice nad Labem, není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak.

d. Dodací lhůta, tj. termín plnění, uvedený ve smlouvě či v objednávkovém listě má pouze informativní a přibližný charakter. Pokud zhotovitel dodá objednateli zboží do pěti pracovních dnů po stanoveném termínu plnění, má se za to že, zboží bylo dodáno včas a že na straně zhotovitele nedošlo k prodlení.

e. Případné prodloužení dodací lhůty nezakládá nárok objednatele na náhradu škody či uplatnění jiných nároků a není ani důvodem pro odstoupení od smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést zinkování na předaném zboží i před uvedenou dodací lhůtou a objednatel je povinen takovéto zboží převzít.

f. Na zhotovitele nepřechází vlastnické právo k předanému zboží. Zhotovitel je povinen předané zboží pečlivě opatrovat, není přitom povinen činit zvláštní opatření. Nebezpečí škody na věci přechází na zhotovitele dnem převzetí zboží za účelem jeho pozinkování. Na objednatele přechází nebezpečí škody na věci jeho převzetím po dokončení zinkování nebo v případě přepravy zboží předáním zboží prvnímu přepravci. Dodání zboží je splněno jeho převzetím objednatelem nebo jejím pověřeným dopravcem v místě plnění nebo předáním zboží prvnímu přepravci, je-li ve smlově sjednána doprava zboží do místa určení.

Nepřevezme-li objednatel zboží ani po písemné výzvě zhotovitele, považuje se zboží za dodané marným uplynutím lhůty stanovené ve výzvě. g. Zboží nevyzvednuté do tří měsíců od uplynutí termínu pro zhotovení je zhotovitel oprávněn zlikvidovat na náklady objednatele. Objednatel s tímto vyslovuje podpisem těchto podmínek svůj výslovný souhlas.

3. Cena a platební podmínky

a. Cena za zinkování nezahrnuje cenu za nezbytně nutný balící, ochranný či podkladový materiál. Cena za tento materiál je účtována samostatně dle cen platných v době objednání zakázky.

b. Zhotovitel může jednostranně upravit cenu zinkování, vzrostou-li ceny surovin nebo energií ode dne podpisu smlouvy do dne dodání zboží více než o 10%, s čímž objednatel vyslovuje předem svůj souhlas.

c. Cena je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře vystavené za provedené zinkování a za spotřebovaný balicí, podkladový a ochranný materiál. Cena se považuje za uhrazenou připsáním odpovídající částky na účet zhotovitele.

d. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za provedené zinkování je vedle úroků z prodlení sjednána smluvní pokuta ve výši - 0,05% pro 1. až 14.den po době splatnosti a - 0,10% pro 15. a další dny po době splatnosti z dlužné částky za každý den prodlení.

e. Při úhradě zahraniční měnou nese náklady spojené s převodem a konverzí finančních prostředků objednatel.

f. Objednatel není oprávněn provést započtení jakékoli své pohledávky vůči pohledávce zhotovitele. Takovéto započtení bude považováno za neplatné.

g. Podkladem pro fakturaci pozinkovaného materiálu je výlučně váha dle validované váhy zhotovitele.

4. Kvalita služeb a reklamace

a. Zhotovitel se zavazuje provést zinkování v jakosti dle normy EN ISO 1461

b. Objednatel je povinen zajistit prohlédnutí zboží v den převzetí zhotoveného díla a zjevné vady reklamovat u zhotovitele nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel. Zhotovitel poskytuje záruku v délce dvou let na skryté vady zboží. záruční doba počíná plynout dnem převzetí zboží objednatelem. Oprávněnost nároků z odpovědnosti za vady posuzuje zhotovitel. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vlastnostmi předaného zboží, nevhodným zacházením se zbožím ze strany objednatele či třetích osob, nebo za vady způsobené při přepravě zboží prováděné objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k pozinkování objednatelem v případě , že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval.

c. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

d. V případě uplatnění práv z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad nebo poskytnutí slevy. Uplatnění jakýchkoli jiných nároků z odpovědnosti za vady je těmito podmínkami výslovně vyloučeno.

e. Zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu škod, které mu vzniknou z důvodu vad předaného zboží a nesplněním povinnosti objednatele stanovené v čl.1 písm.b), jakož i jiných škod způsobených objednatelem nebo jím pověřenými osobami.

5. Závěrečná ustanovení

a. Veškerá rizika plynoucí z případných omezení ztěžujících nebo bránících dodávce jako jsou dovozní, licenční, atestační, daňová, měnová, přepravní a jiná ustanovení nese výhradně dodavatel. Objednatel nemá právo odstoupit z takových důvodů od smlouvy nebo uplatňovat změnu smlouvy ani jiná práva.

b. Všechny spory, které vzniknou v souvislosti s provedením zinkování dle smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi, budou projednány a rozhodnuty v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, jehož rozhodování a rozhodnutím se strany zavazují bez výhrad podřídit.

c. Smluvní vztahy upravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí českým právem.

d. Otázky výslovně neupravené smlouvou o dílo nebo těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

e. Změny a doplňky smlouvy včetně těchto podmínek jsou možné jen formou písemných dodatků.

Nahoru ›